Opdrachtgevers

Griffie & Bestuur werkt met name voor de non-profit sector en de overheid. Om u zicht te geven op de verscheidenheid in interim-opdrachten hierbij een greep uit de portefeuille.

Gemeente Alkmaar 
 • Interim raadsadviseur/commissiegriffier (2021-heden; parttime): reguliere commissiegriffiertaken voor de commissie Bestuur en Middelen, de Auditcommissie en de Referendumcommissie; Begeleiding raadswerkgroep versterking positie gemeenteraad;Intern opleiden van griffiemedewerker naar raadsadviseur  
 
 • Free-lance docent (2016-heden), diverse trainingen en cursussen voor raadsadviseurs / (plaatvervangend) griffiers

Gemeenteraad Wijdemeren 
 • Interim griffier (2021; parttime): reguliere griffierstaken, Nwra vraagstukken, uitbreiding griffie, en opzet teainingen integriteit 

Gemeenteraad Koggenland  
 • Adviseur en coach griffier en griffie (2020-2021; parttime): inwerken griffier en begeleiding ontwikkelingen nieuwe griffie
 • Interim griffier (2019 - 2020) naast de reguliere griffierstaken belast met de begeleiding en ondersteuning van de procedure nieuwe burgemeester, het opstellen van een nieuw griffieprofiel en het begeleiden van de invulling vacature griffier, het instellen van een auditcommissie, en het herinrichten van de administratieve organisatie op de griffie. 
 • Coach griffier en griffie (2019): inwerken griffier en begeleiding professionalisering van de griffie.
 • Interim griffier (2018- 2019) naast de reguliere griffierstaken belast met installatie nieuwe burgemeester, herorientatie op het griffieprofiel, werving en selectie nieuwe griffier, advisering en ondersteuning werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. 
 • Interim plv. griffier (2015) naast reguliere griffiewerkzaamheden belast met het coachen, opleiden en inwerken van de beoogd plaatsvervangend griffier, verantwoording fractiebudgetten, het secretarisschap van de Auditcommissie, teamvorming griffie, en het begeleiden van de coalitiepartijen teneinde een betere samenwerking.
 • Interim griffier (2017-2018), naast de reguliere griffierstaken belast met o.a. het versterken van de onderlinge samenwerking raad-college-griffie, opstellen en invullen nieuw griffieprofiel, voorbereidingen bestuurlijke herindeling Noordwijk-Noordwijkerhout (per 01jan19), integriteit, en betrekken van inwoners bij het raadswerk.
   
 • Interim griffier (2016), naast de reguliere griffierstaken w.o. advisering en ondersteuning van diverse gremia, belast met het aanbrengen van structuur in vergaderingen, imagoverbetering en professionaliseren van de gemeenteraad, advisering bij integriteitsvraagstukken, en het adviseren en begeleiden bij het opstellen van het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester.

Gemeenteraad Langedijk
 • Interim griffier (2014-2016), naast de reguliere griffierstaken belast met het verbeteren bestuurscultuur, secretarisschap commissie Sociaal Domein, begeleiden en ondersteunen van diverse trajecten waaronder kerntakendiscussie, verbeteren format raadsvoorstellen, leesbaarheid begroting, (bestuurlijke) toekomst van de gemeente, fractiebudgetten, voortgangsgesprek raad <->burgemeester, opstellen nieuwe griffieprofiel. training voorzitters, en begeleiding werving- en selectieprocedure griffiepersoneel.
 • Plaatsvervangend griffier; adhoc basis (2009-2018)
 • Onderzoek naar de raadscommunicatie (2009-2010) en aanbeveling voor beleid, periode 2010-2014 (klik hier voor het document)
 • Interim-griffier (2008-2009): naast de reguliere griffierstaken belast met het bijstellen van het vergadermodel en bijbehorende verordening aanpassen, inrichten van de administratieve organisatie van de griffie, procesbegeleiding voortgangsgesprek met de burgemeester en bijbehorende verordening aanpassen, evaluatie functioneren foragriffiers en aanpassen van de functieprofielen, uitvoering geven aan fractieverantwoording en de verordening aanpassen, opstellen behandelingstraject Kadernota en Jaarrekening, ondersteuning proces vacature griffier.


NCOI / Bestuursacademie Nederland

 • Free-lance docent (2008-2018): module ‘commissiegriffier/raadsadviseur’.


Gemeenteraad De Bilt

 • Interim griffier (2014) naast de reguliere griffierstaken belast met het inwerken van de nieuwe gemeenteraad met in het bijzonder aandacht voor de bestuurscultuur; het trainen van de commissievoorzitters alsmede de ondersteuning en advisering bij de collegevorming.


Gemeenteraad Alkmaar

 • Studieopdracht (2012-2013): het optimaliseren van het werken met de bestuurlijke kalender. (Een van de eindproducten was het schrijven van een column over dit onderwerp.)


Gemeenteraden Harenkarspel, Schagen, Zijpe

 • Inhoudelijk adviseur (2012): opstellen van een second opinion griffieprofiel voor de nieuwe griffie per 2013.


Gemeenteraad Harenkarspel

 • Plaatsvervangend griffier; adhoc basis (2009-2012)


Gemeenteraad Medemblik

 • Commissiegriffier Ruimte en Raadsadviseur (2011-2012): instellen Rekenkamer(commissie), werkwijze ontwikkelen voor inspraak bij ruimtelijke plannen, opstellen vergaderschema 2012, ontwikkelen begrippenlijst gemeentepolitiek, opstellen criteria voor evaluatie van commissievoorzitters, ontwikkeling griffieplan 2012-2014 met name op de onderdelen burgerparticipatie en raadscommunicatie.
 • Commissiegriffier Grondgebiedzaken (2010-2011)
 • Raadsadviseur (2010-2011): harmoniseren van de verordeningen van drie gemeenteraden voor de nieuwe gemeente Medemblik; ontwikkelen nieuw vergadermodel; samenstellen informatiemap voor de nieuwe gemeenteraad, ondersteuning van de commissie bij een (voor)onderzoek in opdracht van de gemeenteraad.


Gemeenteraad Wijdemeren

 • Trainer presidium (2011) tbv afstemming taken en verantwoordelijkheden presidium en voorzitterschap van raadscommissie.
 • Adviseur (2011): Begeleiding en advisering bij oriëntatie op vergadermodellen.


Gemeenteraad Zeevang

 • Interim-griffier (2008-2011): naast de reguliere griffierstaken belast met het ontwikkelen en bijstellen van een nieuw vergadermodel; inrichten van de administratieve organisatie van de griffie; updaten van verschillende verordeningen; procesbegeleiding voortgangsgesprek met de burgemeester, inwerken van de nieuwe gemeenteraad (verkiezingen 2010), procesbegeleiding waarnemend burgemeester, procesbegeleiding vacature griffier.


Gemeenteraad Heerhugowaard

 • Procesbegeleider (2011): Ondersteuning en advisering gemeenteraad bij de heroriëntatie griffiesamenstelling ten einde te komen tot de invulling van de vacature ‘griffier’.


Gemeenteraad Purmerend

 • Gespreksleider (2011): leiden van een bijeenkomst tussen raadsleden en instellingen over de consequenties van eventuele bezuinigingen op de Wmo-onderdelen, ter voorbereiding op de behandeling van de kadernota.

 
Gemeenteraden Beemster, Graft-De Rijp, Schermer, Zeevang en de TD Beemster-Zeevang

 • Procesbegeleider accountantsdiensten (2010)


Gemeenteraad Castricum

 • Plaatsvervangend griffier (2009): naast reguliere griffiewerkzaamheden belast met procesbegeleiding accountantsdiensten, aanpassen verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, begeleiding project Gast van de raad en het project Kieskompas tbv verkiezingen 2010.